serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Symtom och Psykopatologi

feb
08

Den här uppsatsen handlar om upplevelser i barndomen som kan ge så djupa känslomässiga sår, att det inte slutar att blöda, inte ens när vi har blivit vuxna.
Sviterna efter sådana händelser kan förmörka hela vårt vuxna liv. Ändå har vi ofta lärt oss att tala tyst om den sortens erfarenheter. Ibland så tyst att vi nästan lyckas lura oss själva att tro att det som hände oss nog ändå inte var så farligt. Men förr eller senare brukar det förflutna hinna ifatt oss. Kanske börjar vi må dåligt på olika sätt, kanske blir det svårt att bortse ifrån att vi inte klarar av att skapa det liv som vi faktiskt vill leva.

Desorganiserad anknytning är vilseledande eftersom det fattas anknytning. Brist på anknytning bygger individen upp strategier som kan innehålla alla teorier av anknytningsmönster. I skolåldern får barnen en strategi som påminns om ett kontrollerande beteende gentemot sin förälder, men de är stresskänsliga och ängsliga som fortgår ivuxen ålder. Personen försöker undvika det som påminner om traumat de upplevde som barn och att undvika tar
på krafterna och håller oftast inte i längden.

Berättande har en läkande kraft och att förstå att kriget är över. Att skapa en ny anknytning i vuxen ålder är en bra början, och att känna sig trygg gör att de som har desorganiserad anknytning kan må bättre. Våga söka hjälp till en terapeut som lyssnar och visar förståelse och har empati är viktigt.

Vi kan aldrig få tillbaka vår barndom, men det aldrig försent att börja läkas och ta tag i de problem som finns här och nu.
En uppsats om Desorganiserad Anknytning av Ser-terapeut Jeanette Nilsson

jun
03

Jag har valt att skriva om ett ämne som berör mig väldigt djupt, och det är om ångest, och framför allt om GAD som står för generelle ångest. Anledningen till mitt val är att jag tyvärr har en lång erfarenhet hur det är att leva med generell ångest. Ångesten fanns där oavsett hur mycket medicin jag fick.
När ångesten har tagit över våra liv, så är det ett tydligt tecken på att vi måste ta tag i våra liv, ingen behöver lida. Det förflutna när vi var små hjälplösa barn kan inte förändras. Men tack gode gud för nuet, den kan vi förändra i allra högsta grad, den går att påverka. Och det gör vi genom att våga öppna vår stora famn och söka hjälp. Att våga söka hjälp i form av samtalsterapi för att vi ska få ihop vårt livs pussel, för att kartlägga vårt liv, se helheten, se verkligheten...
Vad är ångest och hur uppstår den? En uppsats av Violetta Popovska SERht16

okt
07

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring.
Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER)

Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SER-terapeut. I mitt arbete som terapeut anade jag att en kombination av beröringsbehandlingen Taktilterapi och Samtalsterapi gav en kraftfull mereffekt. För att undersöka detta försökte jag beskriva mina observationer, lät 5 av mina klienter som valt kombinationsbehandlingen att beskriva sin upplevelse och sökte i litteraturen efter förklaringar till detta och exempel på andras försök att kombinera beröring med samtal.

Jag beskriver att beröringen skapar trygghet och jag kontakt och en ökad anknytning och starkare tillit till mig som terapeut. Detta skapar en fin arbetsallians och trygghet i vår gemensamma forskning efter lösningar till klientens iscensättningar av strategier skapade under barndomen, vilka nu blivit till svåra tillstånd och hinder för dem.Mina slutsatser gör mig fast besluten att fortsätta arbeta med att kombinera Taktil & Samtal vilket är till stor nytta för människor som lider av kriser, psykisk ohälsa men även kroppsliga besvär som har sin grund i själsliga smärtor och blockeringar.

Åsa Nyvell SERvt12 Uppsats om att kombinera Taktil och SER-terapin

sep
19

Syftet med den här uppsatsen är att belysa ämnet högkänslig personlighet utifrån ett terapeutiskt perspektiv, med SER-terapins synsätt som utgångspunkt. Jag har velat ta reda på hur högkänsliga personer fungerar samt om upplevelser i barndomen och terapeutisk behandling påverkar dem annorlunda jämfört med icke-högkänsliga.

Resultatet visar att högkänsliga personer påverkas mer av alla livserfarenheter eftersom de bearbetar tankar och känslor på ett djupare sätt än andra. Händelser i barndomen påverkar dem därför också mer och lämnar djupare spår. Många högkänsliga har också haft en svår barndom just på grund av att omgivningen inte förstod deras personlighetsdrag. De blev felaktigt etiketterade som exempelvis ”blyga” eller ”hämmade”, och kanske pressade att vara på ett sätt som passade omgivningen bättre. Samtidigt som högkänsliga som har haft en svår barndom har lättare för att bli deprimerade, blir de också lättare hjälpta av terapi, särskilt sådan terapi som går på djupet med känslor och arbetar med det omedvetna. Den kognitiva terapin är också värdefull för högkänsliga, eftersom de ofta behöver lära sig nya sätt att se på sig själva och sin historia.

Charlotte Pehrson SERht12 uppsats om högkänslighet

Tips! Boken om högkänslighet av Elaine N. Aron

nov
15

Graden av traumatisering påverkas av en rad faktorer. En traumatisk händelse behöver inte nödvändigtvis leda till långsiktiga besvär. En bra livssituation, tillräckliga inre resurser och en fungerande omgivning kan leda till att individen kan återgå till en väl fungerande vardag och även i vissa fall uppleva att man utvecklats som människa.
Den traumatiserade behöver tala med människor om sin upplevelse, sina tankar, känslor och farhågor. Vid svårare trauman räcker oftast inte släkt och vänner till utan man behöver någon form av professionellt stöd med kunskaper inom området. Det finns psykoterapimetoder. som använder sig av konst, musik och andra uttrycksformer för att gestalta traumatiska minnen. SERterapi är en metod.
Uppsats om trauma av Ingrid Nilsson SERvt13

jul
01

Syftet med min uppsats är att jag som SER-terapeut vill förstå en klient som har drabbats av utmattningssymptom, stress, utbrändhet eller som det mer populärt kallas ”att gå in i väggen”.
Vilka är de bakomliggande orsakerna ur ett SER-terapeutiskt perspektiv och vilka redskap kan man använda sig av i terapin? Kan SER-terapin hjälpa den som drabbats av utmattningssyndrom?
En uppsats om Utmattningssyndrom av Lena Isberg SERht12

feb
28

”Ett slags ondskap som föds in i – arvssynden? Faller jag så faller du, och han efter dig, och hon efter honom, i en evig kretsgång, tills någon plötsligt bryter mönstret och en gång för alla helar det trasiga.För x antal generationer sedan gick något sönder. Ett barn blev sviket av en mor eller far. En obetydlig händelse för den vuxne, som möjligen var fullständigt omedveten om det sårande i sin handling. Men ett präglande smärtminne för barnet, vilken som vuxen i sin tur i ett slags reflexhandling upprepar samma misstag mot sitt eget barn, som sedan för traditionen vidare till nästa led och nästa igen – likt ringar på vattnet.” Ur Du och jag, farsan av Cajsa Stina Åkerström

Syftet med denna uppsats är att bättre kunna förstå vad medberoende är och vad kan jag som SER terapeut kan tänka på och använda mig av för erfarenheter när jag arbetar med någon som är/har varit medberoende. Jag ville också passa på att ta tillfället i akt och försöka se eller klargöra för mig själv och förhoppningsvis andra, varför människor som är medberoende ofta som små barn tvingas att stänga av sina känslor.

Uppsats medberoende av SER terapeut Cecilia Bianer

jun
05

Jag har undersökt hur kroppen blir påverkad av förträngda känslor. Dess verkan på kroppen och vad kan vi göra för att nå en förbättring. Är det överhuvudtaget möjligt? Kan man bli fysiskt dåligt av undanträngda känslor? Vad kan man göra för att bli av med våra gamla kroppsliga begränsningar? Vad hjälper?
"När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse i vårt liv tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd, försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt." (serterapi.se).
Den mänskliga organismen är en samlad energi. Det finns en konstant energimängd inom oss, som ombildas men förstörs inte. Om den försvinner från en plats dyker den upp på en annan. Energi kan bindas fast i psykets omedvetna del och kan kanske bara frigöras med terapi.

Uppsats-kroppens påverkan av förträngda känslor av Gabriella Olofsson SERvt12

maj
21

att mista en nära anhörig genom självmord

Ett självmord är en onaturlig död, där man som anhörig inte har någon chans att sitta på sängkanten, hålla handen och ta farväl under ett stilla insomnande. Det är en brutal och chockartad upplevelse för de närstående, som kan kompliceras ytterligare om kroppen inte hittas, eller om kroppen är svårt sargad. Självmord väcker mycket starka känslor av skuld och rädsla.

I uppsatsen beskrivs krisens fyra faser, myter om sorg, att möta människor i kris, krisstödets målsättning och innehåll och stödinsatser i samhället. I resultatet presenteras de fem intervjuer som genomförts utifrån krisens fyra faser för att få svar på hur människor reagerar när de mist en närstående genom självmord, om de erbjudits någon hjälp från samhället, familj eller vänner, vilken typ av hjälp de i så fall fått. Slutligen förs en diskussion om hur man som SER terapeut kan jobba med de närstående.

Sorgen är individuell och för att komma tillbaka till livet till den så kallade nyorienterings-fasen krävs att man bearbetar sina upplevelser och släpper fram sina känslor. Några av de verktyg som man kan använda sig av för att komma igenom sorgen är ta avsked av den döda, att samtala med en terapeut, måla, skriva eller utöva mindfulness.

Uppsats om att mista en nära anhörig genom självmord av Anna Sundkvist Kräutner SERvt12

maj
04

När själens smärta blir fysisk

I denna uppsats får Du läsa om hur en psykosomatisk sjukdom uppstår, vad som händer med kroppen när man drabbas, hur prognosen ser ut för den drabbade och hur möjligheterna ser ut till att bli fri den psykosomatiska sjukdomen via traditionell vård och via det alternativa behandlingssättet.

Jag presenterar även sjuksköterskans kontra läkarens syn på hur vården tar hand om en person med psykosomatisk sjukdom, vilket ”typ” av människor som lättare drabbas och slutligen mina egna ord om vad jag, som blivande SER-terapeut, tänker och tycker i frågan.

Psykosomatiska sjukdomar av Kristina Bergius SERvt12